دلایل پیچیدگی نگارش متن توافق هسته‌ای از نگاه عضو تیم‌کننده