آمریکا ایران را بهانه ای برای فروش بیشتر تسلیحات به کشورهای عربی قرار می دهد