پوری حسینی: استیل‌آذین می‌تواند در مرحله چهارم مزایده شرکت کند