تئاتر شهر جای آزمون و خطا نیست/ از بین رفتن هویت قلب تپنده تئاتر