اذعان بحرین به حمایت کلیدی سعود فیصل از سرکوب اعتراضات 2011