ایجاد حساب مشترک با روسیه/ کاهش تعرفه صادرات آبزیان