یکی از اولویت های دولت تدبیر وامید رفع نگرانی و دغدغه های معلمین است