امنيت با همكاري دوسويه پليس و شهروندان محقق مي شود