”دیپلم جهانی بازی منصفانه“ دردی از عبدولی دوا نمی کند