کنفرانس بین‌المللی کاهش خطر پذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری