در خواست گروه‌های صلح از هند و پاکستان برای امضای ان‌پی‌تی