اظهارات رئیس سازمان خصوصی دربازه مزایده پرسپولیس و نتیجه آن