کامرون: به ما رای بدهید تا آینده روشنی برایتان رقم بزنیم