تهيه اطلس هاي زبان،کتيبه هاي ايران و دانشنامه سکه هاي ايران