مهم این است پرسپولیس به روزهای اوج بازگردد | نه ناراحتم و نه قهر کرده ام