یاران جنوبی به ظرفیت ۵۰ هزار بشکه تا اوایل سال ۹۶ می‌‌رسد