قبلا هم که برای سخنرانی می‌آمدم به دانشگاه امیرکبیر مسئله ساز می‌شد/ شهید مطهری فیلسوف عالی شأن و ف