سخت‌گیری‌ لهستان برای ساخت یک مستند/ نیمه دوم ساخته نشد