فوری / پرسپولیس هم واگذار نشد! / مزایده ی بعدی 2 هفته ی دیگر