برخی مدارس بجنورد به علت جانمایی نادرست خالی از دانش آموز است