کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۲۰ رمان به نمایشگاه می‌آید