مذاکره شرکت اِنی ایتالیا با زنگنه درباره توسعه میدان‌های مشترک