عکس/ خودروی هاشمی در میان دانشجویان معترض امیرکبیر