سرمایه‌گذاری بر روی اراضی وقفی طبس مورد توجه قرار گیرد