یک شرکت از مزایده خرید سهام پرسپولیس کنار گذاشته شد