میراث فرهنگی ناملموس وسیله‌ای برای معرفی جوامع به یکدیگر