دیدار دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با منصور هادی درباره یمن