قالیباف: اولویت مبارزه با بحران در تهران آموزش درمورد زلزله است