هاشمی رفسنجانی: آمریکا برای اهداف خود به دنبال تجزیه منطقه است