منطقه 10 با کسب رتبه نخست، مهد اجراي طرح هاي قرآني شد