شرایط امروز سخت‌تر از گردنه جنگ نیست/ ایران تنها لنگر مطمئن منطقه