یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان آلمانی به نمایشگاه کتاب می‌آید