اعتراض دانشجویان به حضور هاشمی‌ در دانشگاه امیرکبیر با تشکیل زنجیره انسانی