بزرگترین مشکل طرح قطارشهری اصفهان، آثار تاریخی است