وزیر ارشاد: نمی‌توان مرزها را بست و جزیره‌ای عمل کرد