حضور چشمگیر بخش خصوصی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران