تحت پوشش قرار گرفتن ۳ هزار معلول ضایعه نخاعی و دریافت حق پرستاری