بخش فرهنگی جشنواره سوارکاری عشایر مورد توجه قرار گیرد