تلفات سنگین طالبان در عملیات های نیروهای امنیتی افغان