مزایده پر‌سپولیس برنده نداشت/اهلیت هیچکدام از خریداران تایید نشـد!