فاز دوم فیلترینگ هوشمند تا دو ماه دیگر اجرایی می شود