بانوی قهرمان جودو مدال هایش را به رهبری تقدیم کرد+ تصویر