اختصاص بيش از 1500 سازه هاي تبليغات محيطي به اکران 700 اثر فاخر فرهنگي و هنر