استاندار ایلام: مردم درخواست های اداری خود را از طریق سامانه سامد پیگیری کنند