هبوط یمن از لنزِ دوربینِ عکاس آمریکایی/ یمن فراتر از کلیشه های معمول است