حبیبی: دولت باید مراقبت کند و جلوی رانت‌ها را بگیرد