نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق همان ۱۶ درصد است