آذربایجان شرقی رتبه های دوم وپنجم تولیدتخم وگوشت مرغ کشور را دارد