«اکوئوس» خوانش می‌شود/ برپایی کارگاه «ابزار تئاتر: بدن»