اتفاق باورنکردنی در اردوی تیم‌ملی صبح بازی با سوئد